картотека 1

Порядок позабалансові обліку розрахункових документів, Які очікують акцепту б або не сплачений у строк (картотеки № 1 і 2)

картотека 1

Порядок безготівковіх розрахунків регулюється Положенням Банку России від 03.10.2002 № 2-П «Про Безготівкові розрахунки в Російській Федерации» (далі - Положення № 2-П). І необходимость ведення картотек обумовлена ​​правилами роботи з розрахунковими документами, передбачення ЦІМ Положенням. Бухгалтерський облік розрахункових документів, поміщеніх в картотеки, ведеться відповідно до Положення Банку России від 26.03.2007 № 302-П «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованіх на территории Російської Федерации».

Банками ведуться картотека по позабалансові Рахунку № 90901 «Розрахункові документи, что чекає акцепту для оплати» и картотека по позабалансові Рахунку № 90902 «Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків», тобто картотека № 1 і картотека № 2 відповідно.

Картотеки являються собою сукупність розрахункових документів, Які зберігаються в банку за місцем Відкриття Рахунку платника и знаходяться на контролі:

- в зв'язку з відсутністю коштів на Рахунку клієнта;

- что чекає акцепту платника;

- очікують проведення операцій в встановлення законодавством випадка.

З визначення картотек віпліває, что на картотеках розрахункових документів відбівається НЕ заборгованість клієнта, а черговість документів, Які очікують оплату з банківського Рахунку клієнта. Тому облік картотек в бухгалтерському обліку ведеться на позабалансові рахунки.

Увага! Картотеки ведуться только до рахунків юридичних осіб. Согласно з пунктом 1.1.3 Положення Банку России від 01.04.2003 № 222-П «Про порядок Здійснення безготівковіх розрахунків фізічнімі особами в Російській Федерации» картотеки до потокової рахунків фізичних осіб не ведуться.

Розглянемо порядок ведення Даних картотек.

Порядок роботи з картотекою № 2

Порядок ведення картотеки № 2 при розрахунках платіжнімі Доручення

Як було зазначилися вищє, картотека № 2 - це картотека до позабалансові Рахунку № 90902 «Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків».

Согласно п. 3.5 Положення № 2-П Платіжні доручення пріймаються банком Незалежності від наявності копійчаних коштів на Рахунку платника.

При прійомі платіжного доручення операційний працівник банку перевіряє правільність Заповнення та оформлення поданих індивідуальних документів. У разі належно оформленою платіжного доручення на всех прімірніках (кроме последнего) Прийнято до Виконання платіжніх доручень проставляється дата надходження в банк розрахункового документа (в поле «Поступ. У банк плат.»). На последнего прімірніку платіжного доручення операційний працівник ставити штамп банку, дату прийому и свой підпис и Повертає его платнику як підтвердження прийому платіжного доручення до Виконання.

При відсутності або недостатності коштів на Рахунку платника, а такоже если договором банківського Рахунку НЕ візначені умови оплати розрахункових документів понад наявні на Рахунку копійчаних коштів, Платіжні доручення вкладаються у картотеку № 2.

Слід мати на увазі, что часткова оплата платіжного доручення з банківського Рахунку платника непріпустіма. Тому в разі недостатності коштів розрахункові документи поміщаються спочатку в картотеку № 2 в повній сумі и потім только оплачуються на суму наявний коштів на Рахунку, так як п. 3.7 Положення № 2-П допускається часткова оплата платіжніх доручень з картотеки № 2.

При пріміщенні платіжніх доручень в картотеку № 2 операційний працівник банку на ліцьовій стороні в правому верхньому куті всех прімірніків платіжного доручення проставляє відмітку в довільній форме про приміщення документа в картотеку Із зазначеним дати, например «Картотека № 2 з« ___ »_________ ____ р.» .

Для контролю за станом картотеки рекомендується вести штафель до позабалансові Рахунку № 90902.

Залишок на початок місяця

Залишок на кінець місяця

Разом Прихід, витрати за місяць

До штафелю додаються неоплачені Платіжні доручення, поміщені в картотеку № 2.

Оплата платіжніх доручень провадиться в міру надходження копійчаних коштів на рахунок платника в черговості, встановленої законодавством. Слід мати на увазі, что головного при оплаті документів з картотеки № 2 є черговість, а не дата приміщення документа в картотеку. Незалежності від дати надходження платіжного доручення в картотеку дерло оплачуються розрахункові документи, что ма ють ПРІОРИТЕТ согласно ст. 855 ГК РФ. Оплата платіжніх доручень з картотеки № 2 проводитися не пізніше дня, наступного за днем ​​надходження копійчаних коштів на розрахунковий рахунок клієнта.

Як було зазначилися вищє, допускається часткова оплата платіжніх доручень з картотеки. У цьом випадка операційний працівник банку оформляє Платіжний ордер форми 0401066 (Додаток 17 до Положення № 2-П). Порядок его виготовлення и Заповнення відповідає загально порядку виготовлення та Заповнення бланків розрахункових документів. Формат платіжного ордера, розміри и нумерація полів, відведеніх для проставлення значень шкірного з реквізітів, и їх опис наведено в Додатках 18-20 до Положення № 2-П.

При оформленні платіжного ордера на частковий оплату на всех его прімірніках в полі «відмітки банку» проставляються штамп банку, дата, а такоже підпис відповідального Виконавця банку. Перший примірник платіжного ордера на частковий оплату такоже завіряється підпісом Контролюючим працівника банку.

На ліцьовій стороні частково оплачуваної платіжного доручення у верхньому правому куті робиться Відмітка «Часткова оплата». Запис про частковий Платежі (порядковий номер часткового платежу, номер и дата платіжного ордера, сума часткового платежу, сума Залишки, підпис) віконується відповідальнім Виконавцю банку на зворотнього боці платіжного доручення.

При здійсненні часткової оплати за Платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, Яким Здійснено оплату, поміщається в документи дня банку, Останній примірник платіжного ордера служити додатком до виписки з Особова Рахунку платника.

При здійсненні останньої часткової оплати за Платіжним дорученням, перший примірник платіжного ордера, Яким Було Зроблено цею платіж, разом з дере прімірніком оплачуваної платіжного доручення вкладаються у документи дня. Решта екземплярів платіжного доручення видають клієнту одночасно з останнім прімірніком платіжного ордера, что додаються до виписки з Особова Рахунку.

При оплаті платіжного доручення на всех прімірніках розрахункового документа в полі «Списано з рах. плат. »Проставляється дата списання копійчаних коштів з Рахунку платника (при частковій оплаті - дата последнего платежу), в поле« відмітки банку »проставляються штамп банку и підпис відповідального Виконавця.

Чи не допускається оплата платіжніх доручень, пред'явлення до платежу в поточному дні, при наявності картотеки № 2 (у разі недостатності коштів на оплату документів з картотеки и потокової платіжніх доручень). Пред'явлений документ слід помістіті в картотеку и потім оплачуваті согласно законодавчо встановленої черговості платежів з урахуванням знову поміщеніх документів в картотеку № 2.

Операційний працівник повинен регулярно перевіряті відповідність даних по віпісці до позабалансові Рахунку данімі, відбітім в штафеле и прікладенім до них неоплачені платіжнімі Доручення. Такоже рекомендується регулярно перевіряті реквізити отримувача коштів (в разі обслуговування в одному банку), а такоже реквізити банку-одержувача. Даній вид контролю передбачення Вказівкою Банку России від 15.03.2010 № 2410-У «Про роботу з розрахунковими документами, платіжнімі ордерами при зміні реквізітів банків, їх КЛІЄНТІВ» (далі - вказівка).

У разі Зміни реквізітів розрахункового документа операційний працівник банку сповіщає клієнта и просити его представіті заяву про зміну реквізітів. Заява про зміну реквізітів согласно п. 7 вказівки представляється в довільній форме (при складанні на паперовий носії - в двох прімірніках) за шкірних Розрахунковим документом, вміщеної в картотеку № 2, и містіть: найменування, номер, дату и суму розрахункового документа, в якому змінюються реквізити, нові и відповідні Їм колішні реквізити банку, что Обслуговує отримувача, і / або одержувача.

Заява про зміну реквізітів підпісується на Першому прімірніку при наявності двома підпісамі (Першої та Другої) осіб, Які ма ють право підпісуваті розрахункові документи, або одним підпісом (при відсутності в штаті организации особини, Яким может буті Надано право іншого підпісу) и проставляється відбіток печатки, заяв в Картці Із зразки підписів и відбитка печатки.

Далі операційний працівник перевіряє подані заяву на правільність оформлення відповідно до вимог банківського законодавства. У разі невідповідності заява возвращается клієнтові. На прійнятій заяві уповноважений співробітник банку проставляє на обох прімірніках дату прийому и власноручній підпис. Другий примірник возвращается клієнтові.

Перший примірник додається до розрахункового документу, что підлягає оплаті з зміненімі реквізітамі. У разі оформлення платіжного ордера при оплаті розрахункового документа з картотеки № 2 віготовляється копія заяви, яка додається до даного платіжного ордеру.

У разі недоведення до банку, что Обслуговує платника, відомостей етичні проблеми реквізити банку, что Обслуговує отримувача, розрахункові документи, Платіжні ордери, що містять колішні реквізити, согласно п. 7.2 вказівки в день настане платежу повертаються банком, что Обслуговує платника, в порядку, встановленому Положенням № 2 П.

платники має право відклікаті свои Платіжні доручення, що не оплачені через недостатність коштів на Рахунку клієнта и поміщені в картотеку № 2.

Невіконані розрахункові документи могут буті відклікані з картотеки в повній сумі, частково віконані - в сумі Залишки.

Частково відклікання сум за розрахунковими документами не допускається.

Відгук платіжніх доручень здійснюється на підставі поданої в банк заяви клієнта, складення в двох прімірніках в довільній форме, Із зазначеним реквізітів, необхідніх для Здійснення відклікання, включаючі номер, дату складання, суму розрахункового документа, найменування платника або одержувача коштів (стягувача).

Обидвоє прімірнікі заяви на відклікання підпісуються від імені клієнта особами, Які ма ють право підпісу розрахункових документів, завіряються відбітком печатки и представляються в банк, что Обслуговує платника. Один примірник заяви на відклікання поміщається в документи дня банку, другий возвращается клієнтові як Розписка про те, що бере заяви на відклікання.

№ ____ від «___» _________ 20 ___ р

___________________________ р / р № ____________________________ просити вас відклікаті

з картотеки по позабалансові Рахунку № 90902 «Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків» платіжне (і) доручення (я) № ________________ від «___» ______________ 20 ___ р на суму ______________________ (_____________________________________________)

на адресу ______________________________________________________________________

найменування отримувача коштів

р / с одержувача ________________________ в ______________________________________,

найменування и Місцезнаходження банку-одержувача коштів

БИК __________________________, к / с ____________________________________________

Керівник / ______________ / / _______________________ /

Головний бухгалтер / ______________ / / _______________________ /

Відклікані Платіжні доручення повертаються банком платники.

Повернення розрахункових документів з картотеки по позабалансові Рахунку № 90902 «Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків» в разі закриття Рахунку клієнта здійснюється в Наступний порядку.

Платіжні доручення повертаються платнику. Причем повернення розрахункових документів з картотеки розрахункових документів, не оплачених срок, здійснюється после віключення відповідного Рахунку з книги реєстрації відкритих рахунків.

При поверненні розрахункових документів банком складається їх опис, что підлягає зберіганню разом з юридичною делом клієнта, рахунок которого закрівається.

розрахункових документів, повернутих з картотеки по позабалансові Рахунку № 90902

«Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків» в зв'язку з Закриття

Операційний працівник / ______________ / / _______________________ /

Дата складання «___» __________ 20 ___ р

Отримав Клієнтом / ______________ / / _______________________ /

Дата «_____» ____________ 20 ___ р

При поверненні прийнятя, но НЕ Виконання з тих чи других причин розрахункових документів Позначки банку, что підтверджують їх прийом до Виконання, перекреслюються відповіднім банком.

Особливості ведення картотеки № 2 при розрахунках платіжнімі Вимогами и інкасовімі Доручення

Порядок роботи в віконуючому банку (банку платника, Який веде безпосередно картотеку № 2).

Надійшлі у віконуючій банк Платіжні вимоги та інкасові доручення реєструються в Журналі довільної форми Із зазначеним номера Рахунку платника, номери, дати та суми кожного розрахункового документа.

Журнал реєстрації розрахункових документів, прийнятя на інкасо

* Вказується срок акцепту в разі реєстрації платіжніх вимог, оплачуваніх з акцептом; в других випадка ставиться прочерк.

** У разі размещения документа в картотеку № 2 вказуються номер и дата ПОВІДОМЛЕННЯ про постановку документа в картотеку.

*** Вказується причина повернення документів: порушення вимог оформлення розрахункових документів; Отримання відмові від акцепту Платіжної вимоги, оплачуваної з акцептом; Отримання відгуку від стягувача.

На Першому прімірніку надійшлі платіжніх вимог и інкасовіх доручень у верхньому лівому куті проставляється дата надходження розрахункового документа.

Відповідальний виконавець віконуючого банку Здійснює контроль повнотіла и правільності Заповнення реквізітів платіжніх вимог и інкасовіх доручень відповідно до передбачення порядком, за вінятком Перевірки підписів и печатки отримувача коштів (стягувача), а такоже перевіряє наявність на всех прімірніках розрахункових документів штампа банку-емітента та Підписи відповідального Виконавця .

Розрахункові документи, оформлені з порушеннях, підлягають повернення з Дотримання вимог п. 2.21 Положення № 2-П. При поверненні платіжніх вимог, інкасовіх доручень в реєстраційному Журналі робиться Запис Із зазначеним дати и причини повернення.

При відсутності або недостатності коштів на Рахунку платника и при відсутності в договорі банківського Рахунку умови про оплату розрахункових документів понад наявні на Рахунку копійчаних коштів Платіжні вимоги, акцептовані платником, Платіжні вимоги на безакцептне списання копійчаних коштів та інкасові доручення (з доданням у встановленому законодавством випадка виконавчими документами) вкладаються у картотеку № 2 Із зазначеним дати приміщення в картотеку.

Віконуючій банк зобов'язаний сповістіті банк-емітент про приміщення розрахункових документів у картотеку по позабалансові Рахунку № 90902 «Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків», направивши ПОВІДОМЛЕННЯ про постановку в картотеку форми 0401075 (Додаток 23 до Положення № 2-П). Зазначеним ПОВІДОМЛЕННЯ надсілається віконуючім банком банку-емітенту НЕ пізніше, робочі дні, наступного за днем ​​приміщення розрахункових документів у картотеку. При цьом на зворотнього боці первого прімірніка розрахункового документа робиться Відмітка про дату направлення ПОВІДОМЛЕННЯ, проставляються штамп банку и підпис відповідального Виконавця.

Оплата розрахункових документів здійснюється в міру надходження копійчаних коштів на рахунок платника в черговості, встановленої законодавством.

Такоже допускається часткова оплата платіжніх вимог, інкасовіх доручень, Які перебувають в картотеці № 2.

Часткова оплата проводитися Платіжним ордером в порядку, аналогічному порядку часткової оплати платіжного доручення, за вінятком Позначки про частковий оплату.

При частковій оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення з картотеки № 2 відповідальний виконавець банку проставляє на всех прімірніках розрахункового документа в відповідніх графах у Нижній части бланка номер часткового платежу, номер и дату платіжного ордера, Яким Здійснено оплату, суму часткового платежу, суму Залишки и завіряє віроблені записи своим підпісом.

При оплаті платіжного вимоги, інкасового доручення на всех прімірніках розрахункового документа в полі «Списано з рах. плат. »Проставляється дата списання копійчаних коштів з Рахунку платника (при частковій оплаті - дата последнего платежу), в поле« відмітки банку платника "проставляються штамп банку платника и підпис відповідального Виконавця.

Одержувачі коштів (збирачі) такоже має право відклікаті свои розрахункові документи, прійняті банком в порядку розрахунків за інкасо (Платіжні вимоги, інкасові доручення), що не оплачені через недостатність коштів на Рахунку клієнта и поміщені в картотеку № 2.

Невіконані розрахункові документи могут буті відклікані з картотеки в повній сумі, частково віконані - в сумі Залишки.

Частково відклікання сум за розрахунковими документами не допускається.

Повернення невиконання розрахункових документів здійснюється віконуючім банком на підставі пісьмової заяви банку, что Обслуговує отримувача коштів, Складення на підставі заяви клієнта.

Банк Повертає відклікані Платіжні доручення банку, Який Обслуговує одержувачів.

При поверненні прийнятя, но НЕ Виконання з тих чи других причин розрахункових документів Позначки банків, что підтверджують їх прийом до Виконання, перекреслюються відповіднім банком. На зворотньому боці первого прімірніка Платіжної вимоги та інкасового доручення робиться Відмітка про причину повернення, проставляються дата повернення, штамп банку, а такоже Підписи відповідального Виконавця и Контролюючим працівника. У Журналі реєстрації платіжніх вимог и інкасовіх доручень робиться Запис Із зазначеним дати повернення.

Порядок роботи в банку-одержувача коштів.

Банк, что Обслуговує отримувача коштів, безпосередно НЕ веде картотеку неоплачених документів. Его роль Полягає в передачі информации від отримувача коштів в банк платника и навпаки. Порядок прийому и передачі документів розглянуті в Положенні № 2-П.

ОКРЕМІ питання относительно ведення картотеки № 2

Приміщення в картотеку № 2 копійчаних чеків.

Порядок Отримання копійчаних коштів на оплату праці при недостатності коштів на Рахунку организации Було роз'яснено у листі Банку России від 18.12.1996 № 17-12 / 1210 «Роз'яснення по вопросам в області безготівковіх розрахунків».

Банком России рекомендується в картотеку № 2 поміщаті заяву на бронювання копійчаних коштів для Отримання коштів на виплату заробітної плати з зазначеним ПЕРІОДУ, за Який здійснюється виплата заробітної плати. У міру надходження копійчаних коштів клієнт надає грошовий чек на суму оплати, а на лісті робиться Відмітка про суму виплати. Безумовно, виплата копійчаних коштів на заробітну плату здійснюється з урахуванням черговості других документів, поміщеніх в картотеку № 2.

Слід кож звернути Рамус на ті, что Банк России предполагает приміщення в картотеку № 2 только заяви на виплату заробітної плати. Інші заяви на виплати в грошовій форме в картотеку № 2 цієї статті не поміщаються.

Ведення картотеки до рахунків в іноземній Валюті

Согласно п. 5 ст. 46 НК РФ (ч. I) Стягнення податку может проводитись з рублевих розрахункових (точніше) рахунків, а при недостатності коштів на карбованцевих рахунки - з валютних рахунків платника податків (податкового агента) - организации або індівідуального підприємця.

У разі надходження інкасового доручення до валютного Рахунку клієнта и при недостатності коштів на Рахунку Сейчас документ поміщається в картотеку № 2. Для обліку сум несплачених документів в іноземній Валюті відкрівається окремий Особова рахунок з кодом валюти платежу. ЦІ Позабалансові рахунки, за загально правилами, підлягають переоцінці у міру Зміни валютного курсу.

Приміщення в картотеку № 2 банківського ордера

Вказівкою Банку России від 11.11.2009 № 2360-У "Про порядок складання та! Застосування банківського ордера» введень в якості розрахункового документа банківський ордер. У зв'язку з тим, что банківський ордер прірівнялі до розрахункових документів, ВІН такоже может містітіся в картотеку № 2 при відсутності або недостатності коштів на банківському Рахунку клієнта-платника. Такоже допускається часткова оплата банківського ордера платіжнімі ордерами согласно з Положенням № 2-П.

Приміщення в картотеку № 2 розрахункових документів, отриманий в електронній виде

У разі оформлення розрахункових документів в електронній виде порядок размещения їх в картотеку № 2 і подальшої роботи з ними встановлюється банком самостійно з урахуванням вимог законодавства РФ, в тому чіслі нормативних документів Банку России.

Бухгалтерський облік ведення картотеки № 2

Бухгалтерський облік картотеки № 2, Як було зазначилися вищє, ведеться на позабалансові Рахунку № 90902 «Розрахункові документи, що не Сплачені в рядків».

Призначення Рахунку: облік сум розрахункових документів, не оплачених Вчасно при відсутності або недостатності коштів на Рахунку платника. Рахунок активний.

За дебетом Рахунку проводяться суми розрахункових документів, не оплачених з Рахунку платника при настанні терміну платежу, в кореспонденції з рахунками № 90901, 99999.

За кредитом Рахунку спісуються суми оплачених и відкліканіх розрахункових документів в кореспонденції з рахунками № 99999 або з рахунка № 90901 при отріманні решение про прізупінення операцій за рахунками клієнта.

В аналітичному обліку ведуться картотеки и особові рахунки, что відкріваються на шкірного платника.

Надходження розрахункових документів в картотеку № 2 у разі недостатності коштів на Рахунку платника:

Дт 90902 - по Особова Рахунку платника

Кт 99999 - на суму несплачених розрахункових документів

Надходження розрахункових документів в картотеку № 2 при настанні терміну платежу и при недостатності коштів на Рахунку платника:

Дт 90902 - по Особова Рахунку платника

Кт 90901 - на суму несплачених розрахункових документів

Списання розрахункових документів з картотеки № 2 у разі оплати або відклікання розрахункових документів:

Кт 90902 - по Особова Рахунку платника - на суму списання розрахункових документів

Порядок роботи з картотекою № 1

Порядок ведення картотеки № 1 до розрахункових документів, Які очікують акцепту

Картотека № 1 - це картотека розрахункових документів, Які очікують акцепту або Дозволу на проведення операцій в установленому законодавством РФ випадки (тобто картотека по позабалансові Рахунку № 90901).

При отріманні Платіжної вимоги, оплачуваної з акцептом платника, де в поле «Умови оплати» одержувач коштів проставляє «з акцептом», операційний працівник банку перевіряє правільність оформлення Платіжної вимоги, реєструє его в Журналі реєстрації (зразок див. Вище), оформляє платіжну вимоги в відповідно до ніжчепереліченімі правилами и поміщає їх в картотеку № 1.

Операційний працівник повинен перевіріті правільність зазначеним рядок для акцепту платіжніх вимог. Термін візначається сторонами за основним договором. При цьом срок для акцепту повинен буті НЕ менше п'яти робочих днів.

При оформленні платіжного вимоги кредитор (одержувач коштів) за основним договором в поле «Термін для акцепту" вказує Кількість днів, встановлений договором для акцепту Платіжної вимоги. При відсутності такой вказівки рядка для акцепту вважається п'ять робочих днів.

На всех прімірніках прийнятя віконуючім банком платіжніх вимог відповідальний виконавець банку в полі «Закінч. терміну акцепту »проставляє дату, по настанні якої закінчується срок акцепту Платіжної вимоги. При обчісленні дати в розрахунок пріймаються робочі дні. День надходження до банку Платіжної вимоги до уваги дати НЕ включається.

Операційний працівник зобов'язаний сповістіті клієнта про надходження Платіжної вимоги, оплачуваної з акцептом. Для цього вікорістовується Останній примірник платіжного вимоги. Зазначеним екземпляр розрахункового документа передається платнику для акцепту пізніше следующего робочі дні з дня надходження до банку Платіжної вимоги. Передача платіжніх вимог платнику здійснюється віконуючім банком в порядку, передбачення договором банківського Рахунку.

Платіжні вимоги містяться віконуючім банком у картотеку № 1 до Отримання акцепту платника, відмові від акцепту (полного або часткового) або Закінчення терміну акцепту.

Операційний працівник веде штафелі за термінамі акцепту, так як аналітичний облік ведеться за термінамі платежу.

найменування кредитної организации

до позабалансові Рахунку № 90901_____________________

Відповідальний виконавець / ______________ / / _______________________ /

До штафелю додаються неоплачені Платіжні вимоги, вміщені в картотеку № 1. Операційний працівник Щодня винен перевіряті Терміни Настанов акцепту.

Платник в течение терміну, встановленому для акцепту, представляет в банк відповідній документ про акцепт платіжного вимоги або відмову в цілому або частково від его акцепту на підставах, передбачення в основному договорі, в тому чіслі у разі невідповідності застосовуваної форми розрахунків з Укладення договору, з обов ' язковим посилання на агентство пункт, номер, дату договору и зазначеним мотівів відмові. Перевірка відповідності Даних, зазначеним у заяві, з договором не здійснюється. Питання, что вінікають между платником и одержувачем коштів розбіжності вірішуються в порядку, передбачення законодавством.

Платник может надаті віконуючому банку в договорі банківського Рахунку право оплачуваті Платіжні вимоги, пред'явлені до его Рахунку будь-Якими або зазначеним платником кредиторами (одержувач коштів), при неотріманні від платника документа про акцепт або відмову від акцепту (повний або частковий) Платіжної вимоги течение терміну, встановленому для акцепту.

Акцепт платіжного вимоги або відмову від акцепту (повний або частковий) оформляється заявив про акцепт, відмову від акцепту за формою 0401004 (Додаток 24 до Положення № 2-П).

При акцепт платіжніх вимог заява складається в двох прімірніках, перший з якіх оформляється підпісамі посадових осіб, Які ма ють право підпісу розрахункових документів, и відбітком печатки платника.

При ПОВНЕ або частково відмову від акцепту заява складається в трьох прімірніках. Перший и другий прімірнікі заяви оформляються підпісамі посадових осіб, Які ма ють право підпісу розрахункових документів, и відбітком печатки платника.

Відповідальний виконавець банку, что Обслуговує рахунок платника, перевіряє правільність и повнотіла оформлення Клієнтом заяви про акцепт, відмову від акцепту, наявність Підстави для відмові, посилання на агентство номер, дату, пункт договору, в якому це Підстава предусмотрена, а такоже відповідність номера и дати договору , зазначеним у платіжній вимозі, и проставляє на всех прімірніках заяви свой підпис та відбіток штампа банку Із зазначеним дати. Останній екземпляр заяви про акцепт, відмову від акцепту возвращается платнику як Розписка про те, що бере заяви.

Акцептування Платіжним Вимога НЕ пізніше робочі дні, наступного за днем ​​прийому заяви, спісується меморіальнім ордером з позабалансові Рахунку обліку сум розрахункових документів, Які очікують акцепту для оплати, и оплачується з Рахунку платника або в разі недостатності коштів на Рахунку поміщається в картотеку № 2 . примірник заяви разом з дере прімірніком платіжного вимоги містяться в них дня в якості Підстави списання копійчаних коштів з Рахунку клієнта.

При повній відмові від акцепту платіжна Вимога спісується меморіальнім ордером з позабалансові Рахунку обліку сум розрахункових документів, Які очікують акцепту для оплати, и не пізніше робочі дні, наступного за днем ​​прийому заяви, має буті повернуто в банк-емітент разом з екземпляр заяви для повернення Одержувач коштів.

Примірник заяви разом з копією платіжного вимоги и меморіальнім ордером поміщаються в документи дня в якості Підстави списання суми Платіжної вимоги з позабалансові Рахунку обліку сум розрахункових документів, Які очікують акцепту для оплати, и повернення розрахункового документа без оплати.

При частково відмову від акцепту платіжна Вимога НЕ пізніше робочі дні, наступного за днем ​​прийому заяви, спісується в повній сумі меморіальнім ордером з позабалансові Рахунку обліку сум розрахункових документів, Які очікують акцепту для оплати, и оплачується в сумі, акцептованої платником. При цьом сума Платіжної вимоги, Позначення цифрами, обводиться и поряд з нею виводу нова сума, что підлягає оплаті. Вироблено Запис засвідчується підпісом відповідального Виконавця банку.

Один примірник заяви разом з дере прімірніком платіжного вимоги містяться в них дня в якості Підстави списання копійчаних коштів з Рахунку клієнта, Інший примірник заяви НЕ пізніше робочі дні, наступного за днем ​​прийому заяви, Направляється в банк-емітент для передачі одержувачем коштів.

При неотріманні у встановлений срок заяви про акцепт, відмову від акцепту, а такоже при відсутності в договорі банківського Рахунку умови, что предполагает оплату платіжніх вимог з Попередніми акцентом, платіжна Вимога на Наступний робочий день после Закінчення терміну акцепту спісується меморіальнім ордером з позабалансові Рахунку обліку сум розрахункових документів, Які очікують акцепту для оплати, и возвращается в банк-емітент в порядку, передбачення п. 2.21 Положення № 2-П, Із зазначеним на зворотнього боці первого екземпляр а платіж ної вимоги причини повернення: «Не ОТРИМАНО згоду на акцепт».

Порядок ведення картотеки № 1 до розрахункових документів, Які очікують Дозвіл на проведення операцій

Картотека № 1 ведеться такоже у випадка, коли розрахункові документи очікують Дозволу на проведення операцій в встановлення законодавством випадка.

Під «дозволено на проведення операцій в установленому законодавством Російської Федерации випадки» розуміється Дозвіл відповідніх ОРГАНІВ и інстанцій державної влади РФ, Яким відповідно до законодавства Надано право на зупинення операцій по Банківських рахунка (лист МГТУ Банку России від 21.06.2007 №33-02- 37 / 43957 «Про ведення аналітичного обліку на ВБС 90901»).

При отріманні решение (постанови) відповідніх уповноважених державних ОРГАНІВ РФ про прізупінення проведення операцій по Банківських рахунка клієнта або накладення Арешт на Грошові кошти платника банк зобов'язаний Виконати ЦІ Розпорядження.

Если обмеження на Розпорядження відповіднім рахунки Надходить в банк в момент відсутності копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку платника и наявності розрахункових документів в картотеці до позабалансові Рахунку № 90902, то розрахункові документи з картотеки № 2 повінні буті перенесені в картотеку № 1 на окремий Особова рахунок. Причем на розрахункових документах повінні буті збережені Позначки, проставлені відповідно до п. 3.6, 8.9 Положення № 2-П, а такоже винна буті Збережи календарних черговість початкових надходження розрахункових документів в картотеку неоплачених в строк документів.

При роботі з розрахунковими документами, Які очікують акцепту платника, слід Керувати Наступний: при отріманні акцепту від платника, но відсутності Дозволу на проведення операцій платіжна Вимога залішається на обліку в картотеці № 1; в других випадка діють норми п. 10.8-10.10 Положення № 2-П.

І во время вступления розрахункових документів до банківського Рахунку клієнта в период Дії обмеження на Розпорядження рахунками документи, Які НЕ підлягають оплаті, поміщаються в картотеку № 1.

Таким чином, на позабалансові Рахунку № 90901 в картотеці «За розрахунковими документами, Які очікують Дозволу на проведення операцій» яка значиться розрахункові документи, Які НЕ могут буті оплачені Незалежності від наявності або відсутності копійчаних коштів на банківському Рахунку платника.

После Отримання Дозволу на проведення операцій, тобто решение уповноваженого органу про Скасування Ранее вінесеного решение (постанови) про прізупінення проведення операцій по Банківських рахунка або накладення Арешт на Грошові кошти платника податків, что знаходяться в банку, картотека № 1 спісується.

Бухгалтерський облік ведення картотеки № 1

Бухгалтерський облік картотеки № 1 ведеться на позабалансові Рахунку № 90901 «Розрахункові документи, что чекає акцепту для оплати».

Призначення Рахунку: облік сум, что надійшлі для оплати розрахункових документів, Які очікують акцепту або Дозволу на проведення операцій в встановлення законодавством РФ випадки. Рахунок активний.

За дебетом Рахунку проводяться суми надійшлі розрахункових документів, Які очікують акцепту або Дозволу на проведення операцій, в кореспонденції з рахунками № 99999 або 90902, если до моменту прізупінення операцій за рахунками були розрахункові документи, які не оплачені Вчасно при відсутності або недостатності коштів на Рахунку клієнта.

За кредитом Рахунку відображаються: суми розрахункових документів в день настане терміну платежу або Отримання Дозволу на проведення операцій - при їх списання з рахунків КЛІЄНТІВ в кореспонденції з рахунками № 99999, а в разі відсутності коштів на рахунки КЛІЄНТІВ для їх оплати - в кореспонденції з рахунками № 90902, в день пред'явлення суми відмові (часткового, полного) від акцепту за розрахунковими документами, Які очікують акцепту, - в кореспонденції з рахунками № 99999.

В аналітичному обліку ведуться картотеки:

- за розрахунковими документами, Які очікують акцепту для оплати, з відкріттям Особова рахунків за термінамі платежу;

- за розрахунковими документами, Які очікують Дозволу на проведення операцій, з відкріттям Особова рахунків по кожному Рахунку платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками.

Приміщення Платіжної вимоги, оплачуваної з акцептом платника, в картотеку № 1:

Дт 90901 - по Особова Рахунку за терміном платежу

Кт 99999 - на суму Платіжної вимоги

Приміщення розрахункових документів в картотеку № 1 при отріманні банком решение уповноваженого органу на обмеження Розпорядження банківськім рахунки платника (Незалежності від наявності копійчаних коштів на Рахунку):

Дт 90901 - по Особова Рахунку платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками

Перенесення розрахункових документів, Які очікують акцепту, з Особова Рахунку по терміну платежу на Особова рахунок платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками (если на момент Отримання Введення обмеження на Розпорядження рахунками є картотека № 1):

Дт 90901 - по Особова Рахунку платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками

Кт 90901 - по Особова Рахунку за терміном платежу

Перенесення розрахункових документів з картотеки № 2 в картотеку № 1 (если на момент Отримання решение про прізупінення операцій по Рахунку у клієнта були розрахункові документи, які не Сплачені в рядків через недостатність або Відсутність копійчаних коштів на Рахунку):

Дт 90901 - по Особова Рахунку платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками

Кт 90902 - по Особова Рахунку платника

Списання Платіжної вимоги з картотеки № 1 внаслідок оплати, часткової оплати, відмові від акцепту, зняття уповноваженим органом обмежень на Розпорядження рахунками:

Кт 90901 - по Особова Рахунку за терміном платежу на повну суму списання документа або по Особова Рахунку платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками

Списання Платіжної вимоги в разі акцепту або Отримання Дозволу на зняття обмежень при недостатності коштів на Рахунку клієнта:

Дт 90902 - по Особова Рахунку клієнта

Кт 90901 - по Особова Рахунку за терміном платежу на повну суму списання документа або по Особова Рахунку платника, относительно которого є решение про прізупінення операцій за рахунками

При настанні терміну платежу або зняття обмеження на Розпорядження рахунками окремий Особова рахунок, Який відповідає цьом терміну акцепту, або відповідно окремий Особова рахунок платника, за Яким Було решение про прізупінення операцій за рахунками, повінні обнулітіся и підлягають закриття.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

81 − = 79